کرکره

انواع کرکره اتوماتیک

انواع کرکره اتوماتیک

انواع کرکره اتوماتیک برقی انواع کرکره اتوماتیک متشکل از بخش هایی هست که کرکره برقی در تبریز نیز مستثنی از این قاعده نیست. در بخش زیر به بخش های تشکیل دهنده…

تلفن : ۰۹۳۸۲۴۰۱۹۹۴